Text Box: TENNIS 
CLUB 
SCHIEREN
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: Description: Description: image004 Home

Description: Description: Description: image004 Geschicht

Description: Description: Description: image004 Clubhouse

Description: Description: Description: image004 Comité

Description: Description: Description: image004 Cotisation an Training

Description: Description: Description: image004 Equipen

Description: Description: Description: image004 Ranking

Description: Description: Description: image034 Interclub Championnat

Description: Description: Description: image034 News

Description: Description: Description: image004 Sponsoren

Description: Description: Description: image004 Links

Description: Description: Description: image004 Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: Description: Description: image001Description: Description: Description: image011Description: Description: Description: image009

Description: Description: Description: image013Description: Description: Description: image015

 

 

 

 

 

 

 

 

Home Bild 1.jpg

 

 

 

 

 

TENNIS CLUB SCHIEREN

 

Interclub Championnat 2017

 

Programme vum Interclub Championnat 2017 vum TC SCHIEREN

 

 

Link op de Site vun der FLT fir d'Resultater vum Interclub Championnat 2017

 

 

Explicationen fir d'Saisie vun de Resultater

 

 

 

 

Archives:

Interclub Championnat 2016

Fir den Detail vum Spillplang oder d’Resultater vum Interclub Championnat 2016 ze kreien, muss dir einfach op de jeweilegen Link klikken.

 

Ø Spillplang vun den « Garçons U14 »

Ø Spillplang vun den « Entente Garçons U18 »

Ø Spillplang vun den « JV Dames »                        Resultater Championnat Mai 2016

Ø Spillplang vun den « JV Hommes »

 

 

Ø Spillplang vun den « Garçons U10 »

Ø Spillplang vun den « Dames Seniors I »

Ø Spillplang vun den « Hommes Seniors I »         Resultater Championnat Juni 2016